Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy Referent do spraw obsługi sekretarsko – biurowej w Wydziale Kryminalnym

Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy Referent  do spraw obsługi sekretarsko – biurowej w Wydziale Kryminalnym
     
Miejsce wykonywania pracy:
Kłobuck
                                               
Adres urzędu:
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
Wydział Kryminalny
Ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5   
42-100 Kłobuck


WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Wejście do budynku Komendy Powiatowej  Policji w Kłobucku znajdujące się przy ulicy Bohaterów Bitwy pod Mokrą jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy w Wydziale Kryminalnym usytuowane jest na II piętrze. W budynku pomiędzy parterem a I i II piętrem brak windy.  Pomieszczenia sanitarne znajdujące się na II piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie sanitarne  przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.


ZAKRES ZADAŃ

 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Naczelnikowi Wydziału oraz Komendantowi Powiatowemu Policji w Kłobucku, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w wydziale,
 • Prowadzenie dzienników korespondencyjnych i podawczych pism i dokumentów wpływających i wychodzących z sekretariatu, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w wydziale,
 • Przyjmowanie i wysyłanie poczty zwykłej i specjalnej jawnej, w celu zapewnienia właściwego obiegu korespondencji w wydziale,
 • Obsługiwanie programów komputerowych (pakiet office) oraz poczty elektronicznej, w celu uzyskania i dostarczenia informacji powstałych w toku bieżącej pracy,
 • Zaopatrywanie wszystkich policjantów w wydziale w materiały biurowe, w celu wsparcia ich bieżącej służby


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji lub pracy administracyjno - biurowej
 • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe: w pracy w sekretariacie
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność
 • Znajomość Ustawy o służbie cywilnej


DOKUMENT I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu  w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28 grudnia 2018 roku
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, 42-100 Kłobuck

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku z siedzibą przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, 42-100 Kłobuck.
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych: ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, 42-100 Kłobuck, tel. 34 310 92 17, adres e-mail: iod@klobuck.ka.policja.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komendzie Powiatowej Policji w Kłobucku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2250 zł brutto

Oferty należy składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: Konkurs na stanowisko Starszy Referent Wydziału Kryminalnego (w przypadku osobistego dostarczenia oferty do urzędu należy ją złożyć w godzinach 07.30 – 15.30 na stanowisku kierowania - u dyżurnego jednostki). Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty złożone przez kandydatów w ramach naboru nie podlegają zwrotowi.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko Starszego Referenta Wydziału Kryminalnego jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (34) 310 92 18.

 


                                                                                  KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
                                                                                                    W KŁOBUCKU
                                                
                                                                                                insp. Tomasz GÓRKA

Metryczka

Data wytworzenia 11.12.2018
Data publikacji 12.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamil Raczyński
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Raczyński
do góry